Jyväskylän Veneseura ry Jyväskylän Veneseura ry
Ajankohtaista - arkisto

20.04.2013

Verkkosivut seuran tärkein viestintäkanava


Verkkosivut ovat ylivoimaisesti tärkein viestintäkanava, selviää seuramme markkinatutkimusspesilistin, Anu Ojalan tekemästä jäsenkyselystä.

Veneseurassamme toteutettiin joulu-tammikuun aikana jäsenkysely, joka käsitteli seuran viestintää. Kyselyn avulla haluttiin selvittää, mitä mieltä jäsenistö on seuran viestinnän toteutuksesta ja laadusta. Kuinka tärkeitä ja toimivia tämän hetkiset viestintäkanavat ovat ja mitä asioita viestinnässä tulisi parantaa? Viestinnän lisäksi kyselyyn vastanneilla oli mahdollisuus antaa palautetta myös seuran muusta toiminnasta. Kyselyn toteutuksesta vastasi Anu Ojala.

Lataa tiivistelmä tuloksista (pdf-tiedosto)

Kyselyn vastaajat olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä seuramme viestintään. Viestintää pidettiin kattavana ja visuaaliselta ilmeeltään hyvänä. Varsinaisiin huippuarvosanoihin emme yltäneet, mutta vastaajat näkivät seuramme viestinnän olevan hyvällä tasolla, riittävää ja selkeää. Tietojen löytyminen vuosikirjasta ja verkkosivulta oli vastaajille helppoa. Erilaisten tapahtumien osalta vastaajat toivoivat entistä varhaisempaa tiedottamista. Viestinnän tärkeimpinä osa-alueina vastaajat pitivät veneseuran verkkosivuja ja jäsenkirjettä. Facebook-sivuja kyselyyn vastanneet käyttivät vähän tai ei lainkaan. Vuosikirjan sisällöistä tärkeimmiksi nousivat katsastus ja luottamushenkilöiden tiedot. Vastaajat pitivät vuosikirjan julkaisemisesta painettuna versiona sähköistä julkaisemista mielekkäämpänä vaihtoehtona.

Jäsenkyselyn tuloksia tarkasteltiin helmikuisessa hallituksen kokouksessa. Näin kunkin toimikunnan vastuuhenkilöt saivat omaan toimialueeseensa kuuluvan palautteen tuoreeltaan. Jäsenkyselyn tulosten viestiä ei haluttu missään tapauksessa jättää pelkästään hallituksen tai toimikuntien yksinoikeudeksi, vaan tulokset esitellään jäsenistölle seuran kevätkokouksessa ja tulosten koontiraportti sovittiin julkistettavaksi sekä seuran verkkosivuilla että vuosikirjassa. Avointen vastausten yksityiskohtainen luettelo jätetään julkaisun ulkopuolelle vastaajien anonymiteetin suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi etteivät yksittäiset vastaukset olisi henkilöitävissä.

Viestintäkysely 2013

Sininen kuvaa erittäin tärkeänä, punainen tärkeänä ja vihreä melko tärkeänä pidettyä viestinnän osa-aluetta. Viestintävälineet ylhäältä jäsenkirje, verkkosivut, vuosikirja ja Facebook-sivut. 

Kyselyn tulokset 

Vastaajista 69 prosenttia piti verkkosivuja erittäin tärkeänä tai tärkeänä, vastaavat luvut olivat jäsenkirjeellä 54 prosenttia ja vuosikirjalla 42 prosenttia. Sen sijaan seuran Facebook-sivujen vastaavat luvut jäivät seitsemällä prosentilla kauas edellisten lukemista. Facebookin alhaiset tärkeystasot selittyvät suurelta osin sillä, että vastaajien Facebookin käyttö on ylipäätään vähäistä. Avoimen palautteen mukaan Facebookia ei joko käytetty lainkaan tai sen käyttö oli hyvin vähäistä.

Vastaajista 65 prosenttia antoi seuramme viestinnälle kokonaisarvosanan erittäin hyvä tai hyvä. Kaikkein parhaimman laatuarvion viestinnän osa-alueista sai veneseuran jäsenkirje, joka ylsi 69 prosentin mielestä vähintään hyvään arvosanaan. Vastaavat luvut verkkosivuilla olivat 60 prosenttia, vuosikirjalla 56 prosenttia ja Facebook-sivuilla 5 prosenttia.

Kokonaisuutena viestinnän kattavuus oli 58 prosenttia mielestä vähintäänkin hyvää. Jäsenkirjeen sisältö oli 92 prosentin mielestä kattavaa tai sopivaa, verkkosivujen sisällön vastaavat luku oli 90 prosenttia, vuosikirjan 81 prosenttia ja Facebook-sivujen 16 prosenttia. Vastaajien mukaan seuran jäsenkirje ilmestyy pääosin sopivasti (82 %). Tietojen löytäminen verkkosivuilta on 54 prosentin mukaan erittäin helppoa tai helppoa ja vuosikirjasta 65 prosentin mukaan. Vastaajista 42 prosenttia piti verkkosivuja selkeinä ja vuosikirjaa 55 prosenttia. Sekaviksi verkkosivut katsoi kolme prosenttia ja vuosikirjan kaksi prosenttia vastaajista. Viestinnän visuaalinen ilme sai jäsenkirjeessä ja verkkosivuilla 46 prosentin mielestä vähintään hyvän arvosanan ja vuosikirjan ilmeen vastaava luku oli 57 prosenttia.

Vuosikirjan ilmestymistä painettuna piti vähintäänkin tärkeänä 49 prosenttia vastaajista ja vastaavasti 31 prosentille painettu versio ei ollut kovin tai lainkaan tärkeä. Kirjan ilmestymistä sähköisenä versiona piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä 21 prosenttia ja 49 prosentille se ei olut kovin tai lainkaan tärkeää. Näistä tuloksista voidaan tehdä se johtopäätös, että noin puolet vastaajista haluaa vuosikirjan painettuna, mutta jäljelle jäävä puolisko ei kuitenkaan ole kokonaisuudessaan valmis siirtymään pelkästään sähköiseen vuosikirjaan. Vuosikirjan viisi tärkeintä osa-aluetta olivat vastaajien erittäin tärkeä mainintojen mukaan: veneiden katsastusajat ja tiedot (47 %), luottamushenkilöiden tiedot (36 %), seuran toimintakalenteri (33 %), venerekisteri (25 %) ja hyvän veneilyn periaatteet ja turvallisuusohjeet (23 %). Ne vastaajat jotka eivät katsoneet vuosikirjaa tärkeäksi (25 %) perustelivat vastaustaan pääasiassa sillä, että tarpeelliset tiedot löytyvät nopeasti ja ajantasaisesti seuran internetsivuilta.

Vastausprosentti ja vastaajien jakaumat

Noin viidesosa seuramme jäsenistä vastasi kyselyyn ja jäsenpalautetta kertyi todella mukavasti. Internetpohjaiseen jäsenkyselyssä vastaajia oli kaiken kaikkiaan 111 kappaletta. Mikäli vastausprosenttia verrataan internetkyselyjen keskimääräiseen saantoon, on 20 prosenttia varsin hyvä saavutus. Kyselyyn vastanneiden sukupuoli ja ikäjakauma, samoin kuin purje- ja moottoriveneilijöiden jakauma vastaajissa noudattelivat koko lailla jäsenistömme vastaavia kokonaisjakaumia, mikä osaltaan kertoo tulosten luotettavuudesta. Kyselyyn vastanneista 88 prosenttia oli miehiä ja 12 prosenttia naisia. Pääosa vastaajista 68 prosenttia 45 – 64 -vuotiaita, alle 45 -vuotiaita vastaajia oli 23 prosenttia ja yli 64 -vuotiaita 8 prosenttia. Purjeveneilijöitä vastaajista oli 64 prosenttia, moottoriveneilijöitä 31 sekä muita 5 prosenttia.

Kyselyn sisältö ja teemat

Kyselyn vastaajia pyydettiin arvioimaan veneseuramme viestinnän pääosa-alueita: verkkosivuja, jäsenkirjettä, vuosikirjaa ja Facebook-sivuja. Vastaajat arvioivat kunkin osa-alueen tärkeyttä ja laatua eli sitä kuinka hyvin eri osa-alueet on toteutettu, kuinka hyvää, selkeää, visuaalisesti onnistunutta tai kattavaa seuramme viestintä on? Kyselyllä haluttiin myös selvittää, kuinka helppoa tietojen löytyminen seuran verkkosivuilta tai vuosikirjasta on. Onko veneseuran jäsenkirjeen ilmestymistiheys sopiva ja haluavatko jäsenet sähköisen vai painetun vuosikirjan? Samalla selvitettiin myös vuosikirjan eri sisältöjen tärkeyttä veneseuralaisille, sekä pyydettiin palautetta seuran toiminnasta ylipäätään.

Arviointiasteikot

Viestinnän eri osa-alueiden ja vuosikirja sisältöjen tärkeyttä vastaajat arvioivat asteikolla erittäin tärkeä, tärkeä, melko tärkeä, ei kovin tärkeä tai ei lainkaan tärkeä. Viestinnän laatua ja visuaalista ilmettä arvioitiin arvosanoin erittäin hyvä, hyvä, melko hyvä, ei kovin hyvä tai huono, sekä kattavuutta vastaavasti asteikolla liian kattava, kattava, sopiva, suppea tai erittäin suppea ja tietojen löytymisen helppoutta asteikolla erittäin helppoa, helppoa, ei helppoa mutta ei vaikeaakaan, vaikeaa tai erittäin vaikeaa. Jäsenkirjeen ilmestymistiheyttä arvioitiin asteikolla liian usein, sopivasti tai liian harvoin. Kussakin kysymyksessä, jossa vastaajan arvio osui asteikon alimpiin arvosanoihin, pyydettiin vastaajalta avoimella kysymyksellä perusteluja heikolle arvosanalle. Tällä tavoin tavoitimme yksilöidympää tietoa parannuskohteista.

Kyselyn kautta saimme erittäin hyödyllisiä vinkkejä yksityiskohtien paranteluun ja hiomiseen. Jäsenten näkemykset ja käyttökokemukset tuovat uutta ja tuoretta näkökulmaa sekä viestinnän että muun seuratoiminnan toteutukseen. Kyselyn palaute sisälsi arvokkaita näkemyksiä ja ehdotuksia viestinnän toteutuksen tueksi, myös Kuminan ja Juurikan sataman toiminta saivat osansa palautteesta. Näiden lisäksi avoimessa palautteessa nousivat esille vastaajien tyytyväisyys toimintaan, sekä kiitokset meille kaikille - jok’ikiselle seuralaiselle vapaaehtois- ja talkoopanoksesta seuran toimintaan.

Suuret kiitokset kaikille kyselyyn osallistuneille, mielipiteenne ovat arvokkaita ja antavat suuntaa seuramme viestinnän ja toiminnan kehittämiselle. Erityisonnittelu Helena Saastamoiselle, joka voitti kyselyyn vastanneiden kesken arvotun Jyväs-Marinen 100 euron arvoisen lahjakortin. Onnea Helena!

Anu Ojala

Kategoria: Seuratoiminta
Kirjoittaja: mika

Jyväskylän Veneseura ry | PL 64 40101 Jyväskylä | email jvs (ät) jvs.fi | Kotisatama Juurikkasaari, Säynätsalo | N 62°08.868' E 25°46.512'

Rekisteriseloste | Tulevat tapahtumat | Uutiset |  Yhteystiedot | Hae jäsenyyttä | Ilmoita osoitteenmuutoksesta JVS Facebookissa

Yhteistyökumppanit Viestintätoimisto Medita | ICT-palvelut Protacon Solutions | Juhlatalo Juurikkasaari | Säynätsatama